top of page
  • Writer's pictureHanna Hedin

Learn from a Value Investor - Martim Freire

Vi har haft det underbart här i Nederländerna. Vi har bott i Utrecht hos Martim och Carmo två nära vänner från Portugal som nu flyttat hit för sitt arbete. Vi har gått runt i stan, besökt restauranger, och planerat framtida resor; en skidresa till Franska Alperna och en surfresa till Costa Rica.

Martim är en av de mest fascinerande och häftiga personer som jag och David känner. På mindre än 4 år har han lyckats bygga upp en investeringsstrategi som skapat honom en imponerande pengamaskin.


Martim är en Value Investor in i märgen och han sparar utan undantag minst 50% av hans nettoinkomst varje månad. Självklart var jag tvungen att ta chansen till att be om hans råd och tips vad gäller investeringar, karriär och att praktisera Value Investing.

Kontinuerligt lärande och personlig utveckling skapar lycka. Det är sant i alla aspekter av livet, inte bara investeringar

Beskriv några av dina nuvarande investeringar, varför du valde att investera i dem och varför du skulle sälja av din position om någonsin

Jag kommer att på en övergripande nivå beskriva några exempel på bolag jag har investerat i och sedan kommentera vad som skulle få mig att minska mitt innehav av dem eller sälja av dem helt.


(1) Cheniere Energy, ticker symbol LNG, ett naturgasbolag. Jag fick den här idén 2015 från Bauposts 13F som är en blankett som stora fonder måste skicka in kvartalsvis till den Amerikanska Regulatorn. I blanketten måste fonderna redovisa sina inhemska innehav (dvs vilka Amerikanska bolag dom har andelar i).

Jag köpte aktien då jag ansåg att den blev bestraffad på grund av en tillfällig nedgång i råvarupriser när bolaget i verkligheten hade långa kontrakt som garanterade dem en god premium över det normalt genomsnittliga priset på naturgas. Det var det klassiska exemplet där marknaden straffar en industri och investerare misslyckas att se det specifika bolagets underliggande tillgångar.


(2) Fonar Corp, ticker symbol FONR. Bolaget producerar MRI-skannrar (en skanner som producerar detaljerade bilder av organ och vävnad i kroppen) och det är vad de är kända för, men bolagets intäktskälla är ledningen av så kallade Diagnostic Imaging Centers. Jag fick den här investeringsidén via Financial Times aktieverktyg, där jag tittade efter small cap -bolag med hygglig avkastning på investerat kapital och lågt aktiepris i relation till sitt kassaflöde. Hypotesen bakom investeringsidén är att bolaget är undervärderat då det inte följs av analytiker och marknaden till en vidare utsträckning och är känd för den värre och nedgående delen av sin business (försäljningen av MRI-skanners) .

Jag känner mig säker i att det diagnostiska center-segmentet kommer att fortsätta generera intäkter och det faktum att bolaget är konservativt familjedrivet med näst intill ingen skuld gav mig extra trygghet i att investera kraftigt.


De två investeringsidéerna ovan har en viss osäkerhet och risk i sig, den senare idén mest på grund av att det är ett small cap-bolag. Jag kommer att överväga att sälja aktierna när priset når den nivå som reflekterar det inneboende/verkliga värde som jag bedömt att bolagen har (vilket är ett ganska osofistikerat estimat med konservativa antaganden). Jag tycker att man med jämna mellanrum bör se över varje enskild aktie som man har placerat i och se om tesen man hade om investeringen verkar utspela sig enligt förväntan eller ej. Det är också viktigt att på nytt bedöma vilka prisnivåer som du borde köpa mer, minska eller sälja av helt. Frekvensen för den här avstämningen behöver inte vara mer än en gång per år eller när något drastiskt ändras i det specifika bolaget du placerat i.


Vad är ditt råd till andra investerare?

Mitt första råd, förlora aldrig pengar. Det enda sättet att undvika att förlora sina pengar är genom att investera med marginal (en så kallad margin of safety) och genom att lära sig var man inte skall placera sina pengar. Det är därför jag älskar att läsa om redovisningsknep och bolag som begår ekonomiska brott, till exempel "Financial Shenanigans" av Howard Schilit, eller "The smartest guys in the room" boken om Enron.

För det andra, börja att spara och investera tidigt, ränta på ränta (på engelska "compounding") fungerar när du har långa tidsperioder så ju tidigare du börjar investera desto bättre.

För det tredje, ta dig tiden att läsa. Den minsta gemensamma nämnaren bland alla framgångsrika investerare är att de gillar lärandeprocessen och det finns inget bättre sätt att lära sig på än att läsa.


Tips på hur man kommer igång och lär sig om Value Investing?

Bästa sättet att komma igång med och lära sig om Value Investing är att läsa The Intelligent Investor av Ben Graham. Det är vad jag gjorde och vad som fick mig intresserad av att investera från första början. Berkshire's letters to investors är också ett fantastiskt lärningsverktyg, jag rekommenderar särskilt "the 50 year anniversary letter",  där Charlie Munger (Berkshire's Vice ordförande) skrev en sektion av brevet.


Vad jobbar du mot, vad är din vision?

Kontinuerligt lärande och personlig utveckling skapar lycka. Det är sant för alla aspekter i livet, inte bara investeringar.


Vad driver dig?

Förutom glädjen av att lära sig nya saker får jag mest energi av att spendera tid med mina vänner och min familj. Jag inspireras av förebilder som Warren Buffett (investeringsguru), Jamie Dimon (JPMorgan Chase & Co) , Jeff Bezos (Amazon), Seth Klarman (investeringsguru).


När började du att spara avsiktligt?

För 4 år sedan när jag flyttade till Sverige, men jag har inga bra ursäkter för varför jag inte började tidigare.


Hur ser din kontinuerliga spar- och investeringsprocess ut?

Jag försöker att bygga rätt vanor. Varje månad börjar jag med att bestämma mig för hur mycket jag ska spara. Jag sätter undan det beloppet det första jag gör när jag får min lön utbetald. Idén är att konsumera vad som är kvar efter att jag satt undan vad jag vill spara och inte tvärtom, som tyvärr många personer gör.

Jag har inga strikta regler för hur, var och när jag investerar mina pengar och jag känner mig bekväm med att hålla en stor andel av mitt kapital kontant om jag inte hittar något bolag jag anser värt att investera i. Jag tittar på en investeringsidé åt gången och när rätt idé möter rätt pris så investerar jag med beslutsamhet. För nuvarande består min portfolio av 32% kontanter.


Hur mycket sparar du och hur lyckas du spara så aggressivt?

Jag är väldigt glad att kunna ha ett jobb som betalar mig väl, vilket min fru också har. Vi sparar båda över 50% av vår nettoinkomst.


Faktorer för en framgångsrik karriär?

1 - Ha förmågan att fokusera. Människor distraheras lätt och de blir ineffektiva. Att vara effektiv och fördela sin tid rätt är kritiskt. Det är bra att tidigt lära sig att du kan göra allt i livet men inte allt samtidigt.

2 - Kom med energi till jobbet varje dag. Om du känner drivet försvinna så stanna upp och reflektera över vad det är som händer. Agera aktivt för att förändra det negativa om det så är att prata med din chef, din mentor eller att byta jobb.


 

ENGLISH VERSION

I and David spent the most amazing weekend in the Netherlands. We stayed in Utrecht at Martim and Carmo, two close friends from Portugal who moved here for work. We have walked around the beautiful city, visited restaurants and planned future trips; a skiing trip to the French Alps and a surfing trip to Costa Rica.

Martim is one of the most fascinating and cool persons that we know. In less than 4 years he has managed to build an amazing investment strategy generating a sustainable money machine. Martim is a Value Investor to the core and he religiously saves 50% of his net income every month. Of course I took the chance to interview him and ask for advice and tips regarding investments, career and the practices of value investing.

Continuous learning and progress brings lots of happiness. That is true in all aspects of life not just investments.

Describe some of your current investments, why you chose to invest and why you would exit if ever

I will describe in high level a couple of examples and at the end comment on what would make me reduce or completely sell any of them.

(1) Cheniere Energy, ticker symbol LNG, a liquefied natural gas company. I got this idea in 2015 years ago from Baupost's 13F, which is a form that large funds submit to the US regulator on a quarterly basis disclosing their domestic positions. I ended up building a position because I felt the stock was being penalized for the downturn in commodity prices when in reality they have long term contracts guaranteeing a healthy premium above the natural gas benchmark. It was the typical example where the Market punishes an industry and investors fail to look at a specific company level fundamentals.

(2) Fonar Corp, ticker symbol FONR. The company produces MRI scanners and that is what it is famous for, but its source of earnings is the management of diagnostic imaging centers. I found this idea via Financial Times stock screener, where I was looking for small cap, decent returns on invested capital and low price to cash flow companies.

The thesis behind this idea is that the company is undervalued because it is not widely followed and it is known only for the worse and declining part of its business (selling MRI scanners).

I am confident that the diagnostic centers segment will keep compounding earnings and the fact that the company is conservatively family-managed with close to no debt, gave me extra confidence to pull the trigger.

The two ideas above have some uncertainty and risk, the latter more because it is small cap. I will consider selling when the price reaches my assessment of intrinsic value (which is a fairly unsophisticated estimate, with conservative assumptions), but I do believe that from time to time we should give a hard look at each position and see if the thesis is playing out or not and review the levels at which we should be willing to add more or reduce/sell. The frequency for this "position check" does not need to be more than once per year, or whenever something drastically changes in each company.


What is your advice to other investors?

First, do not lose money. The only way to avoid permanent loss of capital is by investing with a margin of safety and by learning where not to put your money. That is why I love reading about accounting tricks and fraudulent companies, for instance "Financial Shenanigans" by Howard Schilit, or "The smartest guys in the room" the book about Enron.

Second, start saving and investing early, compounding works when you have a long runway so the earlier you start investing the better.

Third, take the time to read. The common denominator across all good investors is that they enjoy the process of learning and there is no better way to learn than by reading.


Tips on how to start learning and practicing Value Investing?

The best way to start is by reading the intelligent investor by Ben Graham, that is what got me interested in the first place. Berkshire's letters to investors are also a great learning tool, in particular I recommend the 50 year anniversary letter,  where Charlie Munger (Berkshire's Vice Chairman) wrote a section of the letter.


What do you work towards, what is your vision?

Continuous learning and progress brings lots of happiness. That is true in all aspects of life not just investments.


What drives you?

Apart from the joy of learning I think that having friends, mentors and family that I admire gives me plenty of energy – I also look up to people like Warren Buffett, Jamie Dimon, Jeff Bezos, Seth Klarman and they are role models to me.


When did you start saving with determination

4 years ago when I moved to Sweden, but I do not have any valid excuses for not starting earlier. 


What does your continuous saving and investment process look like?

I try to build the right habits, so I start by determining in the beginning of each month how much to save and I set that amount aside. The idea is to consume what is left after saving and not the other way around, which is what most people do.

I do not have strict rules on when to deploy the money and I am ok with holding a large percentage of cash in the portfolio. I will look at one idea at a time and when the right idea comes along (at the right price) I try to act decisively. Currently I am holding about 32% cash in the portfolio.


How much do you save now and how do you manage to save so aggressively?

I am very lucky to have a job that pays well and my wife also, so we get the chance to save over half of our after-tax income.


Factors for a successful career?

I am not sure I am the right person to answer this as I feel I am in an early stage of my career, but here it goes:

1 - Have the ability to focus, people get many distractions nowadays. So it is good to learn early on that you can do everything in life but not everything at the same time.

2 - Bring energy to work every day, and if you feel that drive is going away spend time thinking about why is that happening and take clear actions to change that, it could be talking to your boss/mentor or changing jobs.

コメント


bottom of page